SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe M-Kaiser d.o.o.

 

Družba M-Kaiser d.o.o., Ul. heroja Staneta 4, Maribor, matična štev. 3791122000, ima splošne pogoje poslovanja, sprejete dne 03.1.2018, ki zavezujejo pogodbene stranke v vseh obligacijskih razmerjih, v katere stopa družba s tretjimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Ti splošni pogoji poslovanja predstavljajo splošne pogoje pogodbe in zavezujejo enako, kakor pogodba.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletu in so sestavni del pogodbe ali druge poslovne listine v prometu blaga in storitev (ponudbe, naročilnice, inp.) ter s podpisom pogodbe ali poslovne listine ali vplačilom are ali dela kupnine po njih, naročnik ali drug poslovni partner družbe M-Kaiser d.o.o., izrecno izjavlja, da je z njimi seznanjen.

Pogodba velja za sklenjeno z dnevom podpisa ponudbe in plačila are. Če ara ni dogovorjena se šteje, da je pogodba sklenjena s podpisom ponudbe.

Pred izdelavo, dobavo in montažo se opravijo končne meritve, ki jih stranki pogodbe podpišeta ob ogledu in opravi meritev in so kot takšne za stranki zavezujoče.

Izdelava, dobava in montaža sledi v roku najmanj 75 in največ 120 dni od podpisa pogodbe ali druge poslovne listine, vplačila are, če je ta dogovorjena in opravljenih ter podpisanih končnih meritvah. Rok izdobave in montaže se lahko podaljša zaradi spremenjenih okoliščin, ki so izven sfere izvajalca, kot so naravni dogodki, ki onemogočajo izvedbo montaže zaradi vremenskih razmer in drugih razlogov, ki objektivno lahko vplivajo na izdelavo in montažo, zaradi nezmožnosti nabave materiala na tržišču po  običajnih cenah v času naročila stranke, ali iz drugih razlogov, ki predstavljajo višjo silo.

Ara se vplačuje najmanj v višini 10 % in največ v višini 50 % bruto končne cene in mora biti njena višina dogovorjena v ponudbi ali drugi poslovni listini. Celotna bruto cena mora biti plačana najkasneje ob izvedbi montaže.

Naročnik mora poskrbeti za legalnost izvedbe montaže in v ta namen pridobiti potrebno gradbeno in projektno dokumentacijo ter potrebne upravne odločbe.

Atesti, certifikati in tehnična dokumentacija vgrajenega materiala se izroča naročniku v obsegu in z odgovornostjo kvalitete dobavitelja.

Izvajalec bo naročnika opozoril na možnosti poškodb materiala, ki nastanejo zaradi pritrjevanja ali obremenitev ob montaži in ne odgovarja zaradi poškodb v obliki razpok, loma marmorja, granita, keramike in drugih talnih ter stenskih materialov v posledici montaže.

Nadstreški so gradbeni proizvodi, za katere veljajo gradbeni standardi za izdelavo konstrukcij iz ne stavbnega pohištva.

Vsa dodatna dela in material, ki ni zajet v pogodbi ali poslovni listini in so potrebna oz. je potreben zaradi lastnosti mesta vgradnje, niso sestavni del dogovorjene cene in se zaračunava po vsakokratnem veljavnem ceniku.

Ob sami vgradnji so dopustna odstopanja v izmerah in konstrukciji največ v okviru dovoljenih toleranc od  +/- 1,5 glede na vrsto vgradnje.

Neto cena je obremenjena z plačilom splošnega 22 % DDV, oz. za stanovanjsko vgradnjo v višini 9,5 %. Glede slednjega se šteje, da naročnik podaja izjavo, da gre za stanovanjsko vgradnjo po določbah ZDDV-1 in DDV.

Naročnik je dolžan zagotoviti možnost dostave in odstraniti ovire ter pripraviti teren za izvedbo montaže na lokaciji, ki je dogovorjena ob izvedbi izmer, na skupnem ogledu.  Prav tako mora zagotoviti  možnost komunalnih priklopov, kot so elektrike ipd., za izvedbo montaže. Naročnik mora biti ob izvedbi montaže navzoč in podpisati primopredajni zapisnik, s katerim potrjuje pravilnost izvedbe naročenega oz. v istem grajati stvarne napake izvedenih del. Če so te podane, jih mora izvajalec odpraviti v 15 dnevnem roku od grajanja. V nasprotnem primeru ima naročnik pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikom oz. Obligacijskem zakoniku.

Če izvede prevoz do mesta montaže sama stranka, kot naročnik, izvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe v času transporta.

Sestavni del teh splošnih pogojev je tehnična specifikacija, kot priloga pogojev.

Za primer sodnih sporov iz pogodbe, pogodbene stranke določajo krajevno pristojnost sodišča splošne pristojnosti iz Maribora.

 

M-Kaiser d.o.o.